top of page
מדיניות פרטיות ותקנון האתר:

אתר אינטרנט זה ("האתר"), נועד למתן שירות של סוכן ביטוח אלמוג רוזן (עוסק מורשה, להלן "המפעיל"). הגלישה והשימוש באתר זה, על המידע והשירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

 1. המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד ואתר זה אינו משקף את מכלול השירותים והמוצרים הקיימים. התמונות המופיעות באתר הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת.

 2. למען הסר ספק ובכל מקרה, ההוראות המפורטות הכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל חברה ו/או ספק אחר גוברות על כל המידע המופיע באתר אינטרנט זה.

 3. מובהר, כי בעלי האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כל שהוא.

 4. אתר זה, המידע, ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

 5. המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות ("מבצעים") בתנאים שיקבעו ע"י מפעיל האתר (אלמוג רוזן). המפעיל רשאי להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 6. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

 7. המפעיל אינו מתחייב כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. המפעיל אינו אחראי לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם.

 8. ידוע לי כי האתר ומפעילו עשויים להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי ודפוסי השימוש שלי באתר ומנתחות אותה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה והתאמה טובה יותר של השרות לצרכי, ואני מסכים/ה לכך.

 9. ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של אלמוג רוזן סוכן ביטוח. הנני מסכים כי הפרטים וכל עדכון שלהם שמסרתי ושאמסור ישמרו במאגרי מידע ממוכנים ו/או במאגרי לקוחות של המפעיל ו/או חברות בת בקבוצה ו/או מי מטעמן. ידוע לי ומוסכם עלי שהמידע ישמש את המפעיל לצורך פעילות ו/או כמאגר דיוור ישיר ו/או לצורך משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, הטבות, אשר לדעת רמות סוכנויות ביטוח עשויים לעניין אותי, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין בכל דרך אחרת. אם לא אהיה מעוניין במידע או בפניה כאמור, אוכל להודיע על כך למפעיל בכל עת טלפונית או במייל המופיעים באתר.

 10. למפעיל הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת שרותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 11. אלמוג רוזן אינו אחראי לתוכנם של אתרים אחרים המפרסמים את רמות סוכנויות ביטוח, או לתוכנם של אתרי חברות הביטוח ו/או לכל אתר אחר ו/או לייעוץ מסוג כל שהוא הניתן ע"י אנשי מקצוע מסוג כול שהוא המקושרים לאתר זה.

bottom of page